betflix360.com

เว็บบาคาร่าออนไลน์ดีที่สุด 2023

Category การศึกษา

การศึกษา

บัณฑิต มทร.ธัญบุรีมีงานทำอื้อ-พยาบาลยอดฮิต

บัณฑิต มทร.ธัญบุรีมีงานทำอื้อ-พยาบาลยอดฮิต

การศึกษา

การศึกษา

ศธ.หารือ 9 ม.ค.ชง ยูเนสโกยกย่อง ‘ร.9’ บุคคลสำคัญของโลก เฉลิมฉลอง 100 ปี

ศธ.หารือผู้เกี่ยวข้องนัดแรก 9 ม.ค.เสนอยูเนสโกยกย่อง ‘ร.9’ บุคคลสำคัญของโลก ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพ ปี’70

ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ริเริ่มโครงการเฉลิมฉลองบุคคล และเหตุการณ์สำคัญเมื่อปี 2499 (ค.ศ.1956) เพื่อยกย่องบุคคล หรือเหตุการณ์สำคัญในอดีต ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประชาชน และหรือทำให้เกิดสันติภาพของประเทศ หรือของโลก โดยเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถเสนอชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสนอให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่อง

และร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบนั้น สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ พิจารณาเห็นว่าในปี 2570 จะเป็นวาระครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) จึงเห็นควรเสนอองค์การยูเนสโกเพื่อประกาศยกย่อง และร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ รวมถึงพระราชทานหลักในการดำเนินชีวิต ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ รวมถึงดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง และยังยืนสอดคล้องกับการกิจขององค์การยูเนสโก

การศึกษา

“เนื่องจากการเสนอชื่อบุคคลสำคัญ หรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องเสนอล่วงหน้า 2 ปี เพราะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโก และผ่านการรับรองจากที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ซึ่งจะประชุมทุก 2 ปี ดังนั้น หากไทยต้องการเสนอชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องดำเนินการจัดส่งข้อเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสารสนับสนุนจากประเทศสมาชิก ไปยังองค์การยูเนสโกภายในปี 2567 เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโก และเสนอให้ที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 43 ที่จะประชุมในปี 2568 เพื่อให้การรับรองก่อนการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี 100 ปี หรือครบรอบทวีคูณ หรือทุกๆ 50 ปี” ดร.อรรถพลกล่าว

ดร.อรรถพลกล่าวอีกว่า ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการในด้านต่างๆ สำหรับการเสนอองค์การยูเนสโกเพื่อประกาศยกย่อง และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือเบื้องต้นในวันที่ 9 มกราคมนี้